Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประโยชน์ของการเลี้ยงกระบือ
 
1. แรงงาน (ไถนา, เทียมเกวียน, นวดข้าว)

2. ลดปัญหาราคาเชื้อเพลิงสำหรับเกษตรกร

3. ให้ผลผลิต นม, เนื้อ, หนัง, เขา, กระดูก

4. ได้มูลใช้เป็นปุ๋ยในไร่นา

5. มีรายได้จากการขายปุ๋ย

6. เป็นทรัพย์สินของเกษตรกร

7. ช่วยให้เกิดระบบเกษตรผสมผสาน
 

 
รูปแบบการใช้ประโยชน์
 
ควายไถนา ควายเทียมเกวียน
   
   
การแข่งขันวิ่งควาย การแข่งขันควายชน
   
 

 
การใช้ประโยชน์จากมูลควาย
 
 

 
ข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติม

สรุปจำนวนกระบือ และเกษตรกร
ผู้เลี้ยง ประจำปี 2555
 
สรุปจำนวนกระบือ และเกษตรกร
ผู้เลี้ยง ประจำปี 2554
 
สรุปจำนวนกระบือ และเกษตรกร
ผู้เลี้ยง ประจำปี 2553
 
จำนวนควายแต่ละอำเภอในจังหวัด
ชลบุรี ปี 2553
 
จำนวนกระบือ และเกษตรกรผู้เลี้ยง
รายจังหวัด ระหว่างปี 2552-2553
 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
และพัฒนาควายไทย
 
ลำดับจังหวัดที่มีการเลี้ยงควาย
จากมากไปหาน้อย ปี 2551
 
จำนวนควายแต่ละอำเภอในจังหวัด
ชลบุรี ปี 2551
 
ประโยชน์ของการเลี้ยงกระบือ
 
เปรียบเทียบการใช้งาน ระหว่างควาย
กับรถไถเดินตาม
 
ความสำคัญของควายไทย
 
 
 
   
 
 
 
 
หน้าหลัก ประวัติศูนย์ พ่อพันธุ์แชมป์ บริจาคน้ำเชื้อ กิจกรรมศูนย์ ติดต่อเรา
 
 
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย 
76/6 หมู่ 2 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทร. 038-752-375
 
 Copyright © 2011 thaibuffaloconservation.com. All rights reserved.